Regulamin Plebiscytu Lady Business Awards 2023 – 7 EDYCJA z dnia 11.09.2023 r.

1.Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem Plebiscytu Lady Business Awards 2023 oraz Wieczoru LBA 2023 jest Fundacja LBC Business Women Foundation, Aleje Jerozolimskie 93 w Warszawie, powstała przy ogólnopolskim klubie kobiet biznesu – Lady Business Club, którego misją jest promocja przedsiębiorczości wśród kobiet i edukowanie firm zarządzanych przez kobiety oraz motywowanie do budowania wizerunku ekspertek kobiet w internecie.
 2. Plebiscyt Lady Business Awards 2023 – 7 edycja – to konkurs skierowany do członkiń społeczności Lady Business Club oraz do przedsiębiorczych kobiet, właścicielek firm, nie będących członkiniami LBC.
 3. Misją Plebiscytu Lady Business Awards jest promocja i wsparcie kobiet zarządzających firmami, pokazanie ich działalności w przestrzeni ogólnopolskiej, aby zainspirować inne kobiety do otwierania własnych biznesów lub dokonywania zmian w firmie. To promocja kobiet, które talentem, swoją pracą i charyzmą osiągają sukces finansowy i osobisty. Są wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń mądrych, odważnych i ambitnych kobiet. Tworzą innowacyjne produkty i usługi, efektywnie zarządzają przedsiębiorstwami, przełamują stereotypy, wprowadzając kobiecy akcent i nową jakość do świata biznesu. Mówią o sobie w sieci, budują markę ekspertek.
 4. Nagroda jest uhonorowaniem i podsumowaniem ich osiągnięć, motywacją do dalszego rozwoju a także inspiracją dla innych kobiet. Promując wybitne przedsiębiorczynie Organizator pragnie zachęcić kobiety biznesu do podejmowania nowych, zawodowych wyzwań.
 5. Wyróżnienia Lady Business Awards 2023 7 EDYCJA są przyznawane w formie statuetek:
  1. statuetki w kategoriach WSPARCIE i INSPIRACJA wyróżnienie dla 2 członkiń LBC, które zostaną wybrane przez społeczność członkiń LBC na podstawie ankiety;
  2. statuetki PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA TO TY – wyróżnienie dla 4 inspirujących kobiet biznesu, wybór zostanie dokonany przez Kapitułę LBA 2023.
 6. Organami Plebiscytu jest Organizator, Kapituła LBA oraz członkinie LBC.
 7. Kapituła LBA złożona jest od 5 do 10 przedstawicieli biznesu, nauki, laureatek poprzednich edycji LBA oraz/lub członkiń posiadających  status czynnej członkini LBC oraz staż członkowski powyżej 5 lat w dniu ogłoszenia Plebiscytu LBA 2023.
 8. Przyjęcie funkcji członka Kapituły LBA 2023 następuje na podstawie zaproszenia Organizatora do udziału w obradach Plebiscytu LBA 2023 oraz w drodze wyrażonej zgody przez daną osobę.
 9. Kobiety wyróżnione i nagrodzone w Plebiscycie przez Organy Plebiscytu mają prawo do posługiwania się nazwą Lady Business Awards 2023 oraz wizerunkiem statuetki Plebiscytu w informacjach prasowych, marketingowych i innych służących promocji firmy/produktu, w nieokreślonym czasie i miejscu, pod warunkiem wskazania nazwy Plebiscytu i roku, w którym nagroda została im przyznana.
 10. Kobiety nagrodzone w Plebiscycie otrzymają elegancki dyplom i prestiżową statuetkę Lady Business Awards 2023, która od momentu wręczenia wyróżnionej osobie, przechodzi na jej własność, a właścicielka jest odpowiedzialna za jej utrzymanie.
 11. Organizator, na okres trwania Plebiscytu, wypełnia zadania wynikające z przyjętych zasad zgłaszania kandydatek, planuje, informuje oraz odpowiada za organizację uroczystości wręczenia wyróżnień.

2.Zasady wyboru kandydatek do Plebiscytu LBA 2023.

 1. Wyróżnienia Lady Business Awards 2023 7 EDYCJA – 2 statuetki w kategoriach WSPARCIE i INSPIRACJA
  1. Kandydatki w Plebiscycie LBA 2023 w kategoriach WSPARCIE i INSPIRACJA zostają wybrane wewnątrz organizacji Lady Business Club.
  2. Kandydatka Plebiscytu 2023 w dniu ogłoszenia Plebiscytu Lady Business Awards 2023 oraz Wieczoru LBA 2023 powinna posiadać status czynnej członkini LBC oraz nie mniej niż 6 miesięczny staż w społeczności LBC, jako członkini LBC.
  3. Kandydatką Plebiscytu LBA 2023 nie może zostać laureatka ubiegłych edycji Plebiscytu LBA. 
  4. Wyboru kandydatki w Plebiscycie LBA 2023 WSPARCIE I INSPIRACJA  dokonują członkinie LBC w formie wypełnionego zgłoszenia w anonimowej ankiecie online zgodnie z ustalonym przez Organizatora wzorze, kategoriach wyboru i formule oraz z odpowiednim uzasadnieniem.
  5. Każda Członkini LBC ma prawo wyboru 2 członkiń Laureatek spośród listy wszystkich członkiń LBC – jedną w kategorii INSPIRACJA i jedną w kategorii WSPARCIE.
  6. Ankieta jest tajna i dostępna wyłącznie dla członkiń LBC. 
  7. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 listopada 2023 do godziny 23:59.
  8. Statuetkami zostaną wyróżnione dwie członkinie LBC w kategoriach: WSPARCIE (1 osoba) oraz INSPIRACJA (1 osoba).
  9. Organizator weryfikuje otrzymane Ankiety pod względem kompletności  i poprawności umożliwiającej dokonanie oceny i wyboru.
 2. Wyróżnienia Lady Business Awards 2023 7 EDYCJA – 4 statuetki  PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA TO TY
  1. Kandydatki w Plebiscycie LBA 2023 w kategorii PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA TO TY zostają wybrane przez Kapitułę LBA.
  2. Kandydatka Plebiscytu 2023 w dniu ogłoszenia Plebiscytu Lady Business Awards 2023 oraz Wieczoru LBA 2023 powinna posiadać 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu własną firmą lub posiadać minimum 5 lat doświadczenia biznesowego.
  3. Kandydatki w Kategorii PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA TO TY dokonują  zgłoszeń na bazie Formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie Organizatora pod adresem: www.ladybusinessawards.pl
  4. Kandydatka dokonująca zgłoszenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz swojego wizerunku podczas Plebiscytu LBA oraz po jego zakończeniu, na podstawie odrębnie udzielonej zgody Organizatorowi.
  5. Wstępnego zgłoszenia, przesłania uzupełnionego Formularza Zgłoszeniowego opublikowanego na stronie www.ladybusinessawards.pl czyli nominacji kandydatki do wyróżnienia w Plebiscycie może dokonać sama kandydatka, reprezentant kandydatki – osoba fizyczna, mieszkająca na terytorium Polski lub za granicą lub Organizator Plebiscytu. Zgłoszenie musi zawierać uzasadnienie w przesłanym Formularzu Zgłoszeniowym.
  6. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem świadomej zgody na udział w Plebiscycie oraz zaakceptowaniem zasad opisanych w niniejszym Regulaminie i zobowiązaniem kandydatki do:
 1. Udostępnienia informacji bądź kopii dokumentów koniecznych dla przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej i oceny kandydatki zgodnie z kryteriami określonymi w części 3 niniejszego Regulaminu,
 2. Udzielenia na prośbę Kapituły, w terminie max 4 dni od prośby wysłanej przez Organizatora, dodatkowych informacji bądź uzupełnienia dokumentacji przesłanej organizatorowi Plebiscytu.
 1. Organizator wstępnie weryfikuje otrzymany formularz Zgłoszeniowy pod względem prawnym i kompletności umożliwiającej dokonanie oceny.
 2. Kandydatki spełniające wymogi formalne, Organizator rejestruje jako potwierdzone uczestniczki Plebiscytu i informuje mailowo o potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.
 3. Wyboru kandydatek w Plebiscycie LBA 2023 – PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA TO TY dokonuje Kapituła LBA 2023 oraz Organizator na podstawie zebranych zgłoszeń zgodnie z ustalonym przez Organizatora wzorze, wyboru i formule oraz z odpowiednim uzasadnieniem.
 4. Zgłoszenia przyjmowane są 5 listopada 2023 do godziny 00:00.
 5. Zgłoszenie do Plebiscytu LBA jest bezpłatne, natomiast udział w Wieczorze LBA w dniu 1 grudnia 2023 wiąże się z opłatą, o której mowa w części: „Ogłoszenie wyników oraz uroczysty Wieczór Plebiscytu LBA 2023” Regulaminu.
 6. Statuetkami PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA TO TY zostaną wyróżnione trzy przedsiębiorcze kobiety.
 7. Organizator weryfikuje otrzymane Ankiety pod względem kompletności umożliwiającej dokonanie oceny i wyboru.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość wybrania i wyróżnienia od 1 do 3 zgłoszonych kobiet.
 9. W przypadku nie zgłoszenia się kandydatek do Plebiscytu LBA 2023 – PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA TO TY Organizator zastrzega sobie nie przyznanie wyróżnień podczas Wieczoru LBA 2023.

3.Zasady oceny i wyboru zgłoszonych kandydatek

 1. Kandydatki wybierane wg kategorii WSPARCIE oraz INSPIRACJA.
  1. Wyboru kandydatki w Plebiscycie LBA 2023 WSPARCIE I INSPIRACJA  dokonują członkinie LBC w formie wypełnionego zgłoszenia w anonimowej Ankiecie online zgodnie z ustalonym przez Organizatora wzorze, kategoriach wyboru i formule oraz z odpowiednim uzasadnieniem. 
  2. Członkinie LBC wybierają członkinię, którą chcąc wyróżnić, przyznają Nagrodę Specjalną Członkiń LBC w kategorii WSPARCIE lub INSPIRACJA.
  3. Wybór Laureatki w danej kategorii członkini następuje poprzez oddanie większości głosów na daną członkinię.
  4. Jedna osoba może mieć przyznane jedno wyróżnienie.
  5. W przypadku, gdy większość głosów zostanie oddana w dwóch kategoriach na tę samą osobę, Organizator pozostawia sobie prawo do wskazania Laureatki z porównywalną ilością głosów wraz z uwzględnieniem i po analizie oddanych rekomendacji.
 2. Kandydatki wybierane wg kategorii PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA TO TY.
  1. Wyboru kandydatek w Plebiscycie LBA 2023 – PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA TO TY dokonuje Kapituła LBA 2023 oraz Organizator na podstawie zebranych zgłoszeń zgodnie z ustalonym przez Organizatora wzorze, wyboru i formule oraz z odpowiednim uzasadnieniem. 
  2. Organizator przedstawi Kapitule LBA 2023 zgłoszenia spełniające kryteria: 

2.1 formalności – zweryfikowane pod kątem statusu kandydatki 

2.2(posiadanie 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu własną firmą lub posiadająca minimum 5 lat doświadczenia biznesowego

2.3 działalność społeczną, prospołeczną lub charytatywną

2.4 opinię w środowisku lokalnym i ogólnopolskim sprawdzaną poprzez dostępne narzędzia internetowe

2.5 osiągnięć na rynku lokalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym (np. wyniki sprzedażowe, certyfikaty, nagrody).

2.6 przestrzegania wartości w życiu i w biznesie, działań CSR, itp.

2.7 firma kandydatki przestrzega praw pracowników.

2.8 poprawności i kompletności danych (wypełnienia formularza).

 

 1. Kapituła LBA oraz Organizator na bazie zgłoszeń dokona wyboru wyróżnionych kobiet podczas obrad w formule online lub podczas spotkania na żywo na bazie udostępnionych zgłoszeń przez Organizatora.
 2. Wybór kandydatki dokonywany jest większością zwykłą głosów, głosy wstrzymujące nie będą wliczane do wyniku.
 3. Obrady zostaną zorganizowane w terminie do 20 listopada przez Organizatora i są tajne.
 4. W trakcie obrad zostanie sporządzony protokół zawierający dane osobowe Kapituły LBA 2023, datę obrad oraz wyniki głosowania oraz wyboru od 1 do 4 kandydatek.
 5. Decyzje Kapituły są ostateczne. Kandydatkom nie przysługuje prawo odwołania się od tych decyzji.

4 .Ogłoszenie wyników oraz uroczysty Wieczór Plebiscytu LBA 2023

 1. Ogłoszenie wyników Plebiscytu LBA 2023, wręczenie statuetek odbywa się w trakcie uroczystego Wieczoru Plebiscytu Lady Business Awards 2023. 
 2. Członkowie Kapituły LBA zobowiązują się do nieujawniania wyników głosowania publicznie przed rozpoczęciem Wieczoru LBA 2023.
 3. Wydarzenie odbędzie się w dniu 1 grudnia 2023 w Warszawie o godzinie 19:00 w Hotelu Airport Okęcie (wersja stacjonarna). 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo organizacji Wieczoru LBA 2023 do odwołania Wieczoru w ogłoszonej dacie w formule stacjonarnej i przeprowadzenia Wieczoru w formie online, z uwagi na sytuację związaną z covid.
 5. Udział w Wieczorze (w wersji stacjonarnej czy online), który odbędzie się 1 grudnia 2023 w Warszawie wiąże się z opłatą, którą należy uiścić maksymalnie do 29 listopada 2023 roku na konto Fundacji LBC: 50 1050 1025 1000 0090 8028 0739.
 6. Odpłatność za udział w Wieczorze 1.12.2023 w formule stacjonarnej wynosi: 
  1. bilet dla Członkini Lady Business Club: 387 złotych brutto (do dnia 30.09.2023 r.), 487 zł (do dnia 20.10.2023 r.) oraz 590 zł (do dnia 10.11.2023 r.).
  2. bilet standardowy: 587 złotych brutto (do dnia 30.09.2023 r.), 690 zł (do dnia 20.10.2023 r.) oraz 890 zł (do dnia 10.11.2023 r.).
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian cen, a także wprowadzania okresowych promocji. 
 8. Bilety na Wieczór LBA 2023 dostępne są do zakupu na stronie www.ladybusinessawards.pl/wieczor1122023.
 9. Organizator nie dokonuje zwrotu pieniędzy za niewykorzystany bilet na Wieczór LBA 2023.
 10. W przypadku niewykorzystania biletu na Wieczór LBA 2023 w dniu 1.12.2023 r., kupujący nie może wykorzystać biletu w ramach innych wydarzeń Organizatora.
 11. Dochód z opłat pochodzących z biletów przeznaczony jest na cele statutowe Fundacji LBC Business Women Foundation oraz organizację wydarzenia w dniu 01.12.2023 r.
 12. Sprzedaż produktów odbywa się przez platformę Stripe, a sprzedający wykorzystuje w tym celu dodatkowo usługę easycart.pl, w ramach której realizowana jest płatność (strona zakupu). Użytkownik, podając dane na stronie zakupu, zgadza się na ich przekazanie do EasyCart oraz Stripe zgodnie z regulaminem i polityką prywatności. Te dokumenty są podlinkowane na stronie koszyka.

5 .Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Plebiscytu LBA 2023 dostępny jest na stronie Plebiscytu www.ladybusinessawards.pl
 2. Dane osobowe uczestników Plebiscytu będą wykorzystywane zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód już udzielonych przez członkinie LBC lub uzyskanych zgód w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Udział w Plebiscycie LBA 2023 i udział w Wieczorze Lady Business Awards 2023 w dniu 01.12.2023 jest dobrowolny.
 4. Udział w Plebiscycie LBA 2023 i udział w Wieczorze Lady Business Awards 2023 w dniu 01.12.2023 oznacza zgodę na publikowanie wizerunku i korzystanie z danych osobowych przez Fundację LBC Business Women Foundation na wszystkich polach eksploatacji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Plebiscytu, w tym postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na prawa nabyte ich uczestników. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej www.ladybusinessawards.pl Zmieniony Regulamin staje się obowiązujący w dniu jego publikacji na stronie Plebiscytu.
 6. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Plebiscytu.