Regulamin Plebiscytu Lady Business Awards 2019 z dnia 1.06.2019 r.

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem plebiscytu oraz Gali jest fundacja Lady Business Club Business Women Foundation, Aleje Jerozolimskie 100, 10 piętro w Warszawie, powstała na bazie założonego w 2011 r. ogólnopolskiego klubu kobiet biznesu – Lady Business Club, którego misją jest promocja przedsiębiorczości wśród kobiet i wspieranie firm zarządzanych przez kobiety.
 2. Plebiscyt Lady Business Awards 2019 to ogólnopolski plebiscyt dla kobiet biznesu, wyróżniający właścicielki firmy, które prowadzą swój biznes i z sukcesem zarządzają firmą od co najmniej 5 lat.
 3. Misją Plebiscytu Lady Business Awards jest promocja i wsparcie kobiet zarządzających firmami, pokazanie ich działalności w przestrzeni ogólnopolskiej aby zainspirować inne kobiety do otwierania własnych biznesów lub dokonywania zmian w firmie. To promocja kobiet, które talentem, ciężką pracą i charyzmą osiągającą sukces finansowy i osobisty. Są wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń mądrych, odważnych i ambitnych kobiet. Tworzą innowacyjne produkty i usługi, efektywnie zarządzają przedsiębiorstwami, przełamują stereotypy, wprowadzając kobiecy akcent i nową jakość do świata biznesu.
 4. Nagroda jest uhonorowaniem i podsumowaniem ich osiągnięć, a także motywacją i inspiracją do dalszego rozwoju. Promując wybitne przedsiębiorczynie Organizator pragnie zbudować atmosferę sprzyjającą zakładaniu firm przez kobiety i zachęcającą do podejmowania zawodowych wyzwań.
 5. Wyróżnienie Lady Business Awards 2019 jest przyznawane osobom fizycznym – kobietom prowadzącym firmy, niezależnie od ich formy organizacyjnej i prawnej, prowadzącym działalność gospodarczą w Polsce lub za granicą (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą poza terytorium Polski)
 6. Organami Plebiscytu jest Organizator i Kapituła Plebiscytu.
 7. Kapituła Plebiscytu, w skład której wchodzą wybitne i przedsiębiorcze osobowości ze świata biznesu, jest organem uprawnionym do wyboru wyróżnionych kobiet, na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia, wyłączając swoje przekonania polityczne i religijne.
 8. Kobiety, wyróżnione przez Kapitułę Plebiscytu mają prawo do posługiwania się nazwą Lady Business Awards 2019 oraz wizerunkiem statuetki Plebiscytu w informacjach prasowych, marketingowych i innych służących promocji firmy/produktu, w nieokreślonym czasie i miejscu, pod warunkiem wskazania nazwy Plebiscytu i roku, w którym nagroda została im przyznana.
 9. Kobiety nagrodzone w Plebiscycie otrzymają elegancki dyplom lub prestiżową statuetkę Lady Business Awards 2019 (w zależności od kategorii), która od momentu wręczenia wyróżnionej osobie, przechodzi na jej własność a właścicielka jest odpowiedzialna za jej utrzymanie.
 10. Organizator, na okres trwania Plebiscytu, wypełnia zadania wynikające z przyjętych zasad zgłaszania kandydatek, planuje, informuje i organizuje prace Kapituły Plebiscytu oraz odpowiada za organizację uroczystości wręczenia wyróżnień.

§ 2.  Zasady zgłaszania kandydatek do Plebiscytu.

 1. Wstępnego zgłoszenia, przesłania uzupełnionego Formularza Zgłoszeniowego opublikowanego na stronie www.ladybusinessawards.pl czyli nominacji kandydatki do wyróżnienia w Plebiscycie może dokonać sama kandydatka, reprezentant kandydatki – osoba fizyczna, mieszkająca na terytorium Polski lub za granicą lub Organizator Plebiscytu. Zgłoszenie musi zawierać uzasadnienie w przesłanym Formularzu Zgłoszeniowym.
 2. Zgłoszenia przyjmowane są od 1 czerwca 2019 do 29.09.2019 do godziny 00:00.
 3. Warunkiem potwierdzenia udziału kandydatki w Plebiscycie jest wypełnienie i przesłanie Formularza Zgłoszeniowego umieszczonego na stronie www.ladybusinessawards.pl
 4. Warunkiem potwierdzenia udziału kandydatki w Plebiscycie jest wniesienie opłaty za udział w Plebiscycie, która jest jednocześnie opłatą za udział w Wieczorze Lady Business Awards 2019 w dniu 25.10.2019 roku w Warszawie o godz. 19:00.
 5. Wyróżnionych zostanie 6 kandydatek w kategoriach: wyróżnienie specjalne (1 osoba), Polka za granicą (1 osoba), właścicielka firmy (3 osoby) i Lady Gold (1 osoba)

5.1. Wyróżnienie specjalne otrzyma laureatka wybrana przez fundację Lady Business Club Business Women Foundation wg kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie.

5.2. Wyróżnienie w kategorii Polka za granicą i właścicielka firmy zostaną wybrane przez Kapitułę Plebiscytu wg kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie.

5.3. Wyróżnienie w kategorii Lady Gold zostanie wyłonione na podstawie ankiety wśród członkiń Lady Business Club

6. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem świadomej zgody na udział w Plebiscycie oraz zaakceptowaniem zasad opisanych w niniejszym Regulaminie i zobowiązaniem kandydatki do:

6.1. Udostępnienia informacji bądź kopii dokumentów koniecznych dla przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej i oceny kandydatki zgodnie z kryteriami określonymi w części 3 niniejszego Regulaminu,

6.2. Udzielenia na prośbę Kapituły, w terminie max 4 dni od prośby wysłanej przez Organizatora, dodatkowych informacji bądź uzupełnienia dokumentacji przesłanej organizatorowi Plebiscytu.

7. Organizator wstępnie weryfikuje otrzymany formularz Zgłoszeniowy pod względem prawnym i kompletności umożliwiającej dokonanie oceny.

8. Kandydatki spełniające wymogi formalne, Organizator rejestruje jako potwierdzone uczestniczki Plebiscytu i informuje mailowo o potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

§ 3.  Zasady oceny i wyboru zgłoszonych kandydatek

 1. Kandydatki będą oceniane wg kryteriów:

a) minium 5 lat prowadzenia nieprzerwanej działalności biznesowej

b) minimum 5 lat zarządzania firmą

c) minimum 2 pracowników zatrudnionych na etat, umowę o dzieło lub umowę o współpracy

d) działalność społeczną, prospołeczną lub charytatywną

e) opinię w środowisku lokalnym i ogólnopolskim sprawdzaną poprzez dostępne narzędzia internetowe

f) osiągnięć na rynku lokalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym (np. wyniki sprzedażowe, certyfikaty, nagrody).

g) przestrzegania wartości w życiu i w biznesie, działań CSR, itp.

h) firma kandydatki przestrzega praw pracowników.

2. Posiedzenia Kapituły są niejawne. Protokoły ze spotkania Kapituły, arkusze ocen zgłoszonych kandydatów i inne dokumenty związane z pracami Kapituły podlegają archiwizacji i przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Kapituła Plebiscytu dokona oceny uczestników zgodnie z kryteriami opisanymi w punkcie 1 oraz zasadami określonymi w Regulaminie Prac Kapituły.

4. Decyzje Kapituły są ostateczne. Kandydatom nie przysługuje prawo odwołania się od tych decyzji.

5. Ogłoszenie wyników Plebiscytu, wręczenie wyróżnień oraz nagród odbywa się w trakcie uroczystego Wieczoru Plebiscytu Lady Business Awards 2019. Uroczysta Wieczór Plebiscytu w 2019 roku odbędzie się w dniu 25 października 2019 w Warszawie.

6. Udział w Wieczorze, który odbędzie się 25 października 2019 w Warszawie wiąże się z opłatą, którą należy uiścić maksymalnie do 19 października 2019 roku na podstawie faktury vat wystawionej przez Organizatora na konto:

Numer konta: 50 1050 1025 1000 0090 8028 0739

6.1. Kandydatki, spełniające wymogi, które zgłoszą się do udziału w plebiscycie: 159 złotych brutto

6.2. Członkinie Lady Business Club: 159 złotych brutto

6.3. Goście zaproszeni przez członkinie Lady Business Club i Organizatora: 159 złotych brutto (do dnia 28.09.2019 r.) lub 179 złotych brutto (po 28.09.2019 r.)

7. Całkowity dochód z opłat przeznaczony jest na cele statutowe Fundacji Lady Business Club Business Women Foundation.

 

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Plebiscytu jest dostępny na stronie Plebiscytu www.ladybusinessawards.pl
 2. Dane osobowe uczestników Plebiscytu będą wykorzystywane zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu przeprowadzenia Plebiscytu, wyboru wyróżnionych laureatek i opublikowania ich listy na stronach partnerów Plebiscytu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwić proces weryfikacji kandydatki i udział w Plebiscycie. Każda potwierdzona kandydatka ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
 3. Dane osobowe kandydatek będą przechowywane przez okres 10 lat. Każda zapisująca się kandydatka ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Udział w Plebiscycie i udział w Wieczorze Lady Business Awards 2019 w dniu 25.10.2019 oznacza zgodę na publikowanie wizerunku i korzystanie z danych osobowych przez Fundację Lady Business Club Business Women Foundation.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Plebiscytu, w tym postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na prawa nabyte ich uczestników. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej www.ladybusinessawards.pl Zmieniony Regulamin staje się obowiązujący w dniu jego publikacji na stronie Plebiscytu.
 6. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Plebiscytu.