Regulamin Plebiscytu Lady Business Awards 2021 – 5 EDYCJA z dnia 1 września 2021r.

Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem Plebiscytu Lady Business Awards 2021 oraz Wieczoru LBA 2021 jest fundacja Lady Business Club Business Women Foundation, Aleje Jerozolimskie 93 w Warszawie, powstała na bazie założonego w 2011 r. ogólnopolskiego klubu kobiet biznesu – Lady Business Club, którego misją jest promocja przedsiębiorczości wśród kobiet i wspieranie firm zarządzanych przez kobiety oraz motywowanie do budowania wizerunku ekspertek kobiet w internecie.
 2. Plebiscyt Lady Business Awards 2021 – 5 edycja – to konkurs skierowany do członkiń społeczności Lady Business Club oraz do przedsiębiorczych kobiet, nie będących członkiniami LBC.
 3. Misją Plebiscytu Lady Business Awards jest promocja i wsparcie kobiet zarządzających firmami, pokazanie ich działalności w przestrzeni ogólnopolskiej aby zainspirować inne kobiety do otwierania własnych biznesów lub dokonywania zmian w firmie. To promocja kobiet, które talentem, ciężką pracą i charyzmą osiągają sukces finansowy i osobisty. Są wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń mądrych, odważnych i ambitnych kobiet. Tworzą innowacyjne produkty i usługi, efektywnie zarządzają przedsiębiorstwami, przełamują stereotypy, wprowadzając kobiecy akcent i nową jakość do świata biznesu. Mówią o sobie w sieci, budują markę ekspertek.
 4. Nagroda jest uhonorowaniem i podsumowaniem ich osiągnięć, a także motywacją do dalszego rozwoju a także inspiracją dla innych kobiet. Promując wybitne przedsiębiorczynie Organizator pragnie zachęcić kobiety biznesu do podejmowania nowych, zawodowych wyzwań.
 5. Wyróżnienia Lady Business Awards 2021 5 EDYCJA są przyznawane w formie statuetek:
  1. statuetki w kategoriach WSPARCIE i INSPIRACJA wyróżnienie dla 2 członkiń LBC, które zostaną wybrane przez społeczność członkiń LBC na podstawie ankiety;
  2. statuetki PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA TO TY – wyróżnienie dla 3 inspirujących kobiet biznesu, wybór zostanie dokonany przez Kapitułę LBA 2021.
 6. Organami Plebiscytu jest Organizator, Kapituła LBA oraz członkinie LBC.
 7. Kapituła LBA złożona jest od 5 do 10 przedstawicielek społeczności członkiń LBC, które posiadają status czynnej członkini LBC oraz staż członkowski powyżej 5 lat w dniu ogłoszenia Plebiscytu LBA 2021.
 8. Przyjęcie funkcji członka Kapituły LBA 2021 następuje na podstawie zaproszenia Organizatora do udziału w obradach Plebiscytu LBA 2021 oraz w drodze wyrażonej zgody przez członkinię LBC.
 9. Kobiety wyróżnione i nagrodzone w Plebiscycie przez Organy Plebiscytu mają prawo do posługiwania się nazwą Lady Business Awards 2021 oraz wizerunkiem statuetki Plebiscytu w informacjach prasowych, marketingowych i innych służących promocji firmy/produktu, w nieokreślonym czasie i miejscu, pod warunkiem wskazania nazwy Plebiscytu i roku, w którym nagroda została im przyznana.
 10. Kobiety nagrodzone w Plebiscycie otrzymają elegancki dyplom i prestiżową statuetkę Lady Business Awards 2021, która od momentu wręczenia wyróżnionej osobie, przechodzi na jej własność a właścicielka jest odpowiedzialna za jej utrzymanie.
 11. Organizator, na okres trwania Plebiscytu, wypełnia zadania wynikające z przyjętych zasad zgłaszania kandydatek, planuje, informuje oraz odpowiada za organizację uroczystości wręczenia wyróżnień.

 

Zasady wyboru kandydatek do Plebiscytu LBA 2021.

 1. Wyróżnienia Lady Business Awards 2021 5 EDYCJA – statuetki w kategoriach WSPARCIE i INSPIRACJA
  1. Kandydatki w Plebiscycie LBA 2021 w kategoriach WSPARCIE i INSPIRACJA zostają wybrane wewnątrz organizacji LBC.
  2. Kandydatka Plebiscytu 2021 w dniu ogłoszenie Plebiscytu Lady Business Awards 2021 oraz Wieczoru LBA 2021 powinna posiadać status czynnej członkini LBC oraz nie mniej niż 3 miesięczny staż w społeczności LBC, jako członkini LBC.
  3. Wyboru kandydatki w Plebiscycie LBA 2021 WSPARCIE I INSPIRACJA  dokonują członkinie LBC w formie wypełnionego zgłoszenia w anonimowej Ankiecie online zgodnie z ustalonym przez Organizatora wzorze, kategoriach wyboru i formule oraz z odpowiednim uzasadnieniem.
  4. Każda Członkini LBC ma prawo wyboru 1 członkini Laureatki spośród listy wszystkich członkiń LBC – jedną w kategorii INSPIRACJA i jedną w kategorii WSPARCIE.
  5. Ankieta jest tajna i dostępna wyłącznie dla członkiń LBC. 
  6. Zgłoszenia przyjmowane są od 30 sierpnia do 13 września 2021 do godziny 00:00.
  7. Statuetkami zostaną wyróżnione dwie członkinie LBC w kategoriach: WSPARCIE (1 osoba) oraz INSPIRACJA (1 osoba).
  8. Organizator weryfikuje otrzymane Ankiety pod względem kompletności  i poprawności umożliwiającej dokonanie oceny i wyboru.
 2. Wyróżnienia Lady Business Awards 2021 5 EDYCJA – statuetki  PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA TO TY
  1. Kandydatki w Plebiscycie LBA 2021 w kategorii PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA TO TY zostają wybrane przez Kapitułę LBA.
  2. Kandydatka Plebiscytu 2021 w dniu ogłoszenia Plebiscytu Lady Business Awards 2021 oraz Wieczoru LBA 2021 powinna posiadać 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu własną firmą lub posiadać minimum 5 lat doświadczenia biznesowego.
  3. Kandydatki w Kategorii PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA TO TY dokonują  zgłoszeń na bazie Formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie Organizatora pod adresem: www.ladybusinessawards.pl
  4. Kandydatka dokonująca zgłoszenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz swojego wizerunku podczas Plebiscytu LBA oraz po jego zakończeniu, na podstawie odrębnie udzielonej zgody Organizatorowi.
  5. Wstępnego zgłoszenia, przesłania uzupełnionego Formularza Zgłoszeniowego opublikowanego na stronie www.ladybusinessawards.pl czyli nominacji kandydatki do wyróżnienia w Plebiscycie może dokonać sama kandydatka, reprezentant kandydatki – osoba fizyczna, mieszkająca na terytorium Polski lub za granicą lub Organizator Plebiscytu. Zgłoszenie musi zawierać uzasadnienie w przesłanym Formularzu Zgłoszeniowym.
  6. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem świadomej zgody na udział w Plebiscycie oraz zaakceptowaniem zasad opisanych w niniejszym Regulaminie i zobowiązaniem kandydatki do:
   1. Udostępnienia informacji bądź kopii dokumentów koniecznych dla przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej i oceny kandydatki zgodnie z kryteriami określonymi w części 3 niniejszego Regulaminu,
   2. Udzielenia na prośbę Kapituły, w terminie max 4 dni od prośby wysłanej przez Organizatora, dodatkowych informacji bądź uzupełnienia dokumentacji przesłanej organizatorowi Plebiscytu.
  7. Organizator wstępnie weryfikuje otrzymany formularz Zgłoszeniowy pod względem prawnym i kompletności umożliwiającej dokonanie oceny.
  8. Kandydatki spełniające wymogi formalne, Organizator rejestruje jako potwierdzone uczestniczki Plebiscytu i informuje mailowo o potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.
  9. Wyboru kandydatek w Plebiscycie LBA 2021 – PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA TO TY dokonuje Kapituła LBA 2021 oraz Organizator na podstawie zebranych zgłoszeń zgodnie z ustalonym przez Organizatora wzorze, wyboru i formule oraz z odpowiednim uzasadnieniem.
  10. Zgłoszenia przyjmowane są od 13.08.2021 do 13.09.2021 do godziny 00:00.
  11. Zgłoszenie do Plebiscytu LBA jest bezpłatne, natomiast udział w Wieczorze LBA w dniu 1.10.21 wiąże się z opłatą, o której mowa w części: „Ogłoszenie wyników oraz uroczysty Wieczór Plebiscytu LBA 2021” Regulaminu.
  12. Statuetkami PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA TO TY zostaną wyróżnione trzy przedsiębiorcze kobiety.
  13. Organizator weryfikuje otrzymane Ankiety pod względem kompletności umożliwiającej dokonanie oceny i wyboru.
  14. Organizator zastrzega sobie możliwość wybrania i wyróżnienia od 1 do 3 zgłoszonych kobiet.
  15. W przypadku nie zgłoszenia się kandydatek do Plebiscytu LBA 2021 – PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA TO TY Organizator zastrzega sobie nie przyznanie wyróżnień podczas Wieczoru LBA 2021.

Zasady oceny i wyboru zgłoszonych kandydatek

 1. Kandydatki wybierane wg kategorii WSPARCIE oraz INSPIRACJA.
  1. Wyboru kandydatki w Plebiscycie LBA 2021 WSPARCIE I INSPIRACJA  dokonują członkinie LBC w formie wypełnionego zgłoszenia w anonimowej Ankiecie online zgodnie z ustalonym przez Organizatora wzorze, kategoriach wyboru i formule oraz z odpowiednim uzasadnieniem. 
  2. Członkinie LBC wybierają członkinię, którą chcąc wyróżnić, przyznają Nagrodę Specjalną Członkiń LBC w kategorii WSPARCIE lub INSPIRACJA.
  3. Wybór Laureatki w danej kategorii członkini następuje poprzez oddanie większości głosów na daną członkinię.
  4. Jedna osoba może mieć przyznane jedno wyróżnienie.
  5. W przypadku, gdy większość głosów zostanie oddana w dwóch kategoriach na tę samą osobę, Organizator pozostawia sobie prawo do wskazania Laureatki z porównywalną ilością głosów wraz z uwzględnieniem i po analizie oddanych rekomendacji.
 2. Kandydatki wybierane wg kategorii PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA TO TY.
  1. Wyboru kandydatek w Plebiscycie LBA 2021 – PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA TO TY dokonuje Kapituła LBA 2021 oraz Organizator na podstawie zebranych zgłoszeń zgodnie z ustalonym przez Organizatora wzorze, wyboru i formule oraz z odpowiednim uzasadnieniem. 
  2. Organizator przedstawi Kapitule LBA 2021 zgłoszenia spełniające kryteria: 

2.1 formalności – zweryfikowane pod kątem statusu kandydatki 

2.2(posiadanie 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu własną firmą lub posiadająca minimum 5 lat doświadczenia biznesowego

2.3 działalność społeczną, prospołeczną lub charytatywną

2.4 opinię w środowisku lokalnym i ogólnopolskim sprawdzaną poprzez dostępne narzędzia internetowe

2.5 osiągnięć na rynku lokalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym (np. wyniki sprzedażowe, certyfikaty, nagrody).

2.6 przestrzegania wartości w życiu i w biznesie, działań CSR, itp.

2.7 firma kandydatki przestrzega praw pracowników.

2.8 poprawności i kompletności danych (wypełnienia formularza).

 

3. Kapituła LBA oraz Organizator na bazie zgłoszeń dokona wyboru wyróżnionych kobiet podczas obrad w formule online na bazie udostępnionych zgłoszeń przez Organizatora.

4. Wybór kandydatki dokonywany jest większością zwykłą głosów, głosy wstrzymujące nie będą wliczane do wyniku.

5. Obrady zostaną zorganizowane w terminie do 15 września przez Organizatora i są tajne.

6. W trakcie obrad zostanie sporządzony protokół zawierający dane osobowe Kapituły LBA 2021, datę obrad oraz wyniki głosowania oraz wyboru od 1 do 3 kandydatek.

7. Decyzje Kapituły są ostateczne. Kandydatkom nie przysługuje prawo odwołania się od tych decyzji.

Ogłoszenie wyników oraz uroczysty Wieczór Plebiscytu LBA 2021

 1. Ogłoszenie wyników Plebiscytu LBA 2021, wręczenie statuetek odbywa się w trakcie uroczystego Wieczoru Plebiscytu Lady Business Awards 2021. 
 2. Wydarzenie odbędzie się w dniu 1 października 2021 w Warszawie (wersja stacjonarna). 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo organizacji Wieczoru LBA 2021 do odwołania Wieczoru w ogłoszonej dacie w formule stacjonarnej i przeprowadzenia Wieczoru w formie online, z uwagi na aktualną sytuację związaną z covid.
 4. Udział w Wieczorze (w wersji stacjonarnej czy online), który odbędzie się 1 października 2021 w Warszawie wiąże się z opłatą, którą należy uiścić maksymalnie do 23 września 2021 roku na konto: 50 1050 1025 1000 0090 8028 0739.
 5. Odpłatność za udział w Wieczorze 1.10.2021 w formule stacjonarnej wynosi: 
  1. Członkinie Lady Business Club: 177 złotych brutto (do dnia 10.09.2021 r.) oraz 199 zł (po 10.09.2021r.)
  2. Goście zaproszeni przez członkinie Lady Business Club i Organizatora: 288 złotych brutto (do dnia 10.09.2021 r.) oraz 333 zł (po 10.09.2021r.).
 6. Bilety na Wieczór LBA 2021 dostępne są do zakupu na stronie www.sklep.ladybusinessclub.com Organizatora https://sklep.ladybusinessclub.com/
 7. Całkowity dochód z opłat pochodzących z biletów przeznaczony jest na cele statutowe Fundacji Lady Business Club Business Women Foundation oraz organizację wydarzenia w dniu 1.10.2021 r.
 8. Organizator na podstawie dokonanego zakupu wystawia faktury vat.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Plebiscytu LBA 2021 dostępny jest na stronie Plebiscytu www.ladybusinessawards.pl
 2. Dane osobowe uczestników Plebiscytu będą wykorzystywane zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód już udzielonych przez członkinie LBC lub uzyskanych zgód w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Udział w Plebiscycie LBA 2021 i udział w Wieczorze Lady Business Awards 2021w dniu 1.10.2021 jest dobrowolny.
 4. Udział w Plebiscycie LBA 2021 i udział w Wieczorze Lady Business Awards 2021w dniu 1.10.2021 oznacza zgodę na publikowanie wizerunku i korzystanie z danych osobowych przez Fundację Lady Business Club Business Women Foundation na wszystkich polach eksploatacji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Plebiscytu, w tym postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na prawa nabyte ich uczestników. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej www.ladybusinessawards.pl Zmieniony Regulamin staje się obowiązujący w dniu jego publikacji na stronie Plebiscytu.
 6. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Plebiscytu.