I. Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja LBC Business Women Foundation, reprezentowana przez prezeskę Emilię Bartosiewicz – Brożynę, NIP 5213801956, REGON 368754627, KRS:  0000703856, adres: Aleje Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, mail: fundacjalbc@ladybusinessclub.com, tel. 668011030, zwana dalej „Administratorem Danych Osobowych”.

Administrator Danych Osobowych prowadzi stronę internetową pod adresem www.ladybusinessawards.pl i nią zarządza.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator Danych Osobowych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

DANE UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ

W celu skontaktowania się z Tobą w sprawie przez Ciebie opisanej, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail lub numer telefonu,
 • dane o sprawie, w której się kontaktujesz.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi odpowiedź na Twoją wiadomość skierowaną do nas przy użyciu danych kontaktowych podanych na stronie.

W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • dane o sprawie, w której się kontaktujesz.

— na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora Danych Osobowych jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z kontaktowaniem się przez Ciebie z Administratorem Danych Osbowych);

W celu badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Administratora Danych Osobowych, czyli analitycznym, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • data i godzina odwiedzin strony,
 • rodzaj systemu operacyjnego,
 • przybliżona lokalizacja,
 • rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,
 • czas spędzony na stronie,
 • odwiedzone podstrony.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora Danych Osobowych jest poznanie aktywności użytkowników na stronie internetowej);

W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies). Szersze informacje na temat stosowanych plików cookies znajdziesz poniżej;

DANE DO CELÓW MARKETINGOWYCH

W celu wysyłania Ci informacji o aktualnościach i promocjach, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • imię,
 • nazwisko,

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora Danych Osobowych jest poznanie aktywności użytkowników na stronie internetowej) w związku z Twoją zgodą na wysyłanie Ci informacji o aktualnościach i ciekawych wydarzeniach na stronie – wysyłania newslettera.

DANE OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z UPOWAŻNIENIA KONTRAHENTA LUB KLIENTA NP. WYZNACZONYCH DO WSPÓŁPRACY Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW LUB UPOWAŻNIONYCH PEŁNOMOCNIKÓW LUB OSÓB KOMUNIKUJĄCYCH SIĘ W INNYM CELU NIŻ KOMUNIKACJA ZA POŚREDNICTWEM STRONY OPISANA POWYŻEJ

W celu skontaktowania się z Tobą, aby zawrzeć lub wykonać umowę z klientem lub kontrahentem w imieniu którego się kontaktujesz albo w sprawie przez Ciebie opisanej – jeśli nie kontaktujesz się w imieniu naszego kontrahenta lub klienta, Administrator Danych Osobowych przetwarza takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail lub numer telefonu,
 • stanowisko,
 • dane identyfikacyjne klienta, kontrahenta, mocodawcy (czyli np. jednocześnie miejsce Twojej pracy) – jeśli kontaktujesz się w imieniu naszego klienta lub kontrahenta,
 • dane o sprawie, w której się kontaktujesz.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi: zawarcie i wykonanie umowy z osobą w imieniu której się z nami komunikujesz oraz art. 6 ust. 1 lit b RODO – zawarcie i wykonanie umowy – jeśli kontaktujesz się w imieniu naszego klienta lub kontrahenta albo odpowiedź na Twoją wiadomość – jeśli kontaktujesz się w innej sprawie.

Twoje dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od osoby w imieniu i na rzecz której się z nami kontaktujesz.

W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • stanowisko,
 • dane identyfikacyjne klienta, kontrahenta, mocodawcy (czyli np. jednocześnie miejsce Twojej pracy) – jeśli kontaktujesz się z nami w imieniu naszego klienta lub kontrahenta,
 • dane o sprawie, w której się komunikujesz.

— na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora Danych Osobowych jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z kontaktowaniem się przez Ciebie z Administratorem Danych Osobowych np. spełnienie niniejszego obowiązku informacyjnego);

W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, Administrator Danych Osobowych przetwarza takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail lub numer telefonu,
 • stanowisko,
 • dane o Twoim miejscu pracy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi obrona obowiązku majątkowego Administratora Danych Osobowych.

W celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, jeśli Twoje były podane w umowie jako dane do kontaktu lub widniały w dokumentach księgowych, przetwarzamy takie dane osobowe jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • stanowisko,
 • dane identyfikacyjne klienta, kontrahenta, mocodawcy ( czyli np. jednocześnie miejsce Twojej pracy) – jeśli kontaktujesz się w imieniu naszego klienta lub kontrahenta,
 • dane wynikające z właściwych przepisów podatkowych.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw z właściwymi przepisami prawa podatkowego.

DANE POTENCJALNYCH WSPÓŁPRACOWNIKÓW

W celu skontaktowania się z Tobą, aby ewentualnie nawiązać współpracę, Administrator Danych Osobowych przetwarza takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail lub numer telefonu,
 • stanowisko,
 • dane o Twoim miejscu pracy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi nawiązanie i rozwój relacji biznesowych z Tobą lub podmiotem, który reprezentujesz.

W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, Administrator Danych Osobowych przetwarza takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail lub numer telefonu,
 • stanowisko,
 • dane o Twoim miejscu pracy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi obrona obowiązku majątkowego Administratora Danych Osobowych.

Twoje dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie np. z wizytówki, lub ze źródeł powszechnie dostępnych, jak firmowa strona internetowa czy www.linkedin.com, www.facebook.com, CIEDG, KRS.

UŻYTKOWNICY FANPAGE

W celu skontaktowania się z Tobą w sprawie przez Ciebie opisanej, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • dane o sprawie, w której się z nami kontaktujesz,

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi komunikacja z Tobą.

W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • dane o sprawie, w której się z nami kontaktujesz

— na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora Danych Osobowych jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z kontaktowaniem się przez Ciebie z Administratorem Danych Osobowych np. spełnienia niniejszego obowiązku informacyjnego);

W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, Administrator Danych Osobowych przetwarza takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail lub numer telefonu,
 • stanowisko,
 • dane o Twoim miejscu pracy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi obrona obowiązku majątkowego Administratora Danych Osobowych.

DANE KLIENTÓW, POTENCJALNYCH KLIENTÓW ORAZ KOMITENTÓW

Administrator Danych Osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 • zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Tobą a Administratorem Danych Osobowych,
 • komunikacji pomiędzy Tobą, a Administratorem Danych Osobowych, a także osobami zaangażowanymi w realizację umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem jest wymiana informacji dotyczących zawarcia lub wykonania umowy;
 • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw zgodnie z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Usługodawcy jest np. posiadanie potwierdzenia spełnienia niniejszego obowiązku informacyjnego wobec Ciebie;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Administratora Danych Osobowych jest ochrona jego interesu majątkowego;
 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Administratora Danych Osobowych jest posiadanie informacji potrzebnych np. organom państwowym;
 • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora Danych Osobowuych);

III. Cookies

 1. Administrator Danych Osobowych na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a, LinkedIn).
 2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
 • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies służą do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics;
 • korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny, który pozwala przejść na stronę firmową Administratora Danych Osobowych w tym serwisie. Jednak aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez wskazane podmioty.
 1. Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 2. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może .

IV Badanie aktywności użytkowników strony internetowej

 1. Poniżej znajdziesz tabelę z zestawieniem narzędzi, które wykorzystuje Administrator Danych Osobowych w ramach swojej strony internetowej:
Narzędzia Opis działania Czy można je wyłączyć?
Google Analytics Korzystamy z narzędzi zbierających dane statystyczne, dzięki którym możemy zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i aplikacji. Dane, które otrzymujemy z tych narzędzi, nie dają nam informacji o konkretnej osobie i nie łączymy ich z innymi danymi, które nam podajesz. Korzystamy z Google Analytics. Google może gromadzić na swoich serwerach dane pozyskane z plików cookies z różnych stron internetowych i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów związanych z ruchem na stronach internetowych. Informacje, jakie zbiera Google Analytics o użytkownikach, to np.: ile razy użytkownik odwiedza witrynę; data pierwszej i ostatniej wizyty; czas trwania odwiedzin; strona, z której użytkownik odwiedził witrynę; wyszukiwarka, której użytkownik używa; link, który został kliknięty; miejsce na świecie, z którego użytkownik uzyskuje dostęp, itp. Używamy Google Analytics w ten sposób, by Twój adres IP był skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przetwarzany przez Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. Dalsze szczegółowe informacje o działaniu Google Analytics możesz znaleźć tutaj. Korzystamy z narzędzia HotJar, które rejestruje dane odnośnie zachowania użytkowników na stronie internetowej i w aplikacji, takie jak: nawigacja, przewijanie strony, ruch kursora, przybliżona lokalizacja, używane urządzenie, system operacyjny, rodzaj przeglądarki. Otrzymane w ten sposób dane przetwarzane są w sposób zbiorczy i zanonimizowany, w celu ulepszania przez nas sposobu działania Strony. Więcej informacji na temat działania narzędzia Hotjar możesz znaleźć tutaj. Tak — możesz zapobiec rejestrowaniu przez Google Analytics informacji pochodzących z Twojej przeglądarki, instalując specjalną wtyczkę znajdującą się tutaj.
Facebook Stosujemy tzw. „piksel konwersji Facebooka” w celu zarządzania reklamami na portalu Facebook Za pomocą tego narzędzia serwis Facebook uzyskuje informację (przypisaną do Twojego profilu w tym serwisie) o tym, że odwiedziłeś naszą stronę internetową. Dzięki temu możemy zlecać na portalu Facebook reklamy do tych osób, które były na stronie internetowej lub na poszczególnych jej podstronach (remarketing). Następnie otrzymujemy od firmy Facebook jedynie dane statystyczne dotyczące skuteczności reklam (np. ile osób zobaczyło naszą reklamę, ile osób w nią kliknęło), bez odniesienia do konkretnych użytkowników. Jeśli posiadasz konto w serwisie Facebookzachęcamy Cię do przeczytania dalszych informacji o ochronie danych w tych serwisach: https://www.facebook.com/about/privacy/ Tak

Używanie przez nas powyższych narzędzi i ich plików cookies, w szczególności do celów reklamy behawioralnej, może wiązać się z tzw. profilowaniem. Oznacza to, że My lub firmy marketingowe, z których usług korzystamy, możemy tworzyć profil użytkownika na bazie zgromadzonych informacji (np. adres e-mail, rodzaj urządzenia, stosowana technologia, częstotliwość wizyt) i na tej podstawie formułować prognozy zakupowe na przyszłość. Pozwala nam to podejmować decyzje, jakie treści (w tym reklamy) wyświetlać na naszej i innych stronach internetowych. Podstawą prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit f RODO (uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych)

V Prawo wycofania zgody

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 2. Jeżeli chciałbyś/chciałabyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio Administratorowi Danych Osobowych na adres: agnieszka@galeriaxanadu.pl lub na dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.
 3. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

VI Wymóg podania danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania ze strony internetowej lub w celu skontaktowania się ze Spółką.
 2. Jeżeli kontaktujesz się z nami w jakiejkolwiek sprawie podanie Twoich danych może być konieczne np. do udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie. Jeśli kontaktujesz się w imieniu naszego klienta lub kontrahenta podanie danych może być niezbędne z uwagi na łączącą Cię relację z klientem lub kontrahentem Administratora Danych Osobowych jak również jest nam niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy na rzecz osoby, w imieniu której się komunikujesz.
 3. Jeżeli wymóg podania Twoich danych wynika z przepisów prawa – podanie danych jest Twoim obowiązkiem.

VII Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać w stosunku do Ciebie inne podobnie doniosłe skutki. Używamy natomiast narzędzi do analizowania czytalności naszych wiadomości, by w ten sposób lepiej dostosować treść dalszej komunikacji do oczekiwań czytelników.

VIII Odbiorcy danych osobowych

 1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, możemy przekazać Twoje dane firmie hostingowej, prawnikom, właścicielom mediów społecznościowych, a jeśli komunikujesz się z Administratorem Danych Osobowych w imieniu naszego klienta lub kontrahenta – podmiotom biorącym udział w sprawie, w której się kontaktujesz, firmie dostarczającej nam program do e-mail marketingu, firmom kurierskim, firmie księgowej, agencji prowej, portalom rynku sztuki.
 2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

IX Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że możemy przekazywać Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy , co wynika np. z korzystania przez nas z Google Analytics oraz Facebook. W związku z tym Twoje dane są przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku (Privacy Shield).

X Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Twoich danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania (w tym np. upływu terminów przedawnienia) — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych,
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
 • do czasu upływu termonów przedawnienia – w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie prawa podatkowego.

XI Uprawnienia podmiotów danych

 1. Uprzejmie informujemy, że przysługuje Ci prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.

2. Szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Ci ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Ci prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

XII Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważasz że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XIII Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 22 maja 2018 r.