Regulamin Plebiscytu Lady Business Awards 2018 z dnia 1.04.2018 r.

& 1. Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem plebiscytu oraz Gali jest Lady Business Club Business Women Foundation, powstała na bazie założonego w 2011 r. ogólnopolskiego klubu kobiet biznesu – Lady Business Club, którego misją jest promocja właścicielek firm i wspieranie firm zarządzanych przez kobiety.
 2. Plebiscyt Lady Business Awards 2018 to ogólnopolski plebiscyt dla kobiet biznesu, wyróżniający właścicielki firmy, które prowadzą swój biznes i z sukcesem zarządzają firmą od co najmniej 2 lat.
 3. Misja Plebiscytu Lady Business Awards to zwiększenie świadomości, jaki wkład w rozwój polskiej przedsiębiorczości mają kobiety. Organizatorzy chcą pokazać jak polskie kobiety biznesu budują świetnie prosperujące firmy, marki, które stanowią prawdziwą wartość na rynku. Promować kobiety które talentem, ciężką pracą i charyzmą osiągającą sukces finansowy i osobisty. Są wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń mądrych, odważnych i zdolnych kobiet. Tworzą innowacyjne produkty i usługi, efektywnie zarządzają przedsiębiorstwami, przełamują stereotypy, wprowadzając kobiecy pierwiastek i nową jakość do świata biznesu.
 4. Nagroda jest uhonorowaniem i podsumowaniem ich osiągnięć, a także motywacją i inspiracją do dalszego rozwoju. Promując wybitne przedsiębiorczynie organizator pragnie zbudować atmosferę sprzyjającą zakładaniu firm przez kobiety i zachęcającą do podejmowania zawodowych wyzwań.
 5. Wyróżnienie Lady Business Awards 2018 jest przyznawane jest osobom fizycznym – kobietom prowadzącym firmy, niezależnie od ich formy organizacyjnej i prawnej, prowadzącym działalność gospodarczą w oparciu o obowiązujący w Polsce porządek prawny.
 6. Organami Plebiscytu jest Organizator i Kapituła Plebiscytu.
 7. Kapituła Plebiscytu, w skład której wchodzą wybitne i przedsiębiorcze osobowości ze świata biznesu, jest organem uprawnionym do wyboru wyróżnionych kobiet, na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia, wyłączając swoje przekonania polityczne i religijne.
 8. Kobiety wyróżnione przez Kapitułę Plebiscytu otrzymują tytuł Honorowej Członkini Lady Business Club i roczny pakiet członkowski klubu Lady Business Club – Lady GOLD. W przypadku posiadania członkostwa w Klubie w chwili otrzymania nagrody, zostanie ono po wygaśnięciu bezpłatnie przedłużone na okres kolejnych 12 miesięcy.
 9. Kobiety, wyróżnione przez Kapitułę Plebiscytu mają prawo do posługiwania się nazwą Lady Business Awards 2018 oraz wizerunkiem statuetki Plebiscytu w informacjach prasowych, marketingowych i innych służących promocji firmy/produktu, w nieokreślonym czasie i miejscu, pod warunkiem wskazania nazwy Plebiscytu i roku, w którym nagroda została im przyznana.
 10. Kobiety nagrodzone w Plebiscycie otrzymają prestiżową statuetkę Lady Business Awards 2018, która od momentu wręczenia wyróżnionej osobie, przechodzi na jej własność a właścicielka jest odpowiedzialna za jej utrzymanie.
 11. Organizator, na okres trwania Plebiscytu, wypełnia zadania wynikające z przyjętych zasad zgłaszania kandydatek, planuje, informuje i organizuje prace Kapituły Plebiscytu oraz odpowiada za organizację uroczystości wręczenia wyróżnień.

& 2. Zasady zgłaszania kandydatek do Plebiscytu.

 1. Wstępnego zgłoszenia, przesłania uzupełnionego Formularza Zgłoszeniowego opublikowanego na stronie www.ladybusinessawards.pl czyli nominacji kandydatki do wyróżnienia w Plebiscycie może dokonać sama kandydatka, reprezentant kandydatki – osoba fizyczna, mieszkająca na terytorium Polski lub po za granicami lub Organizator Plebiscytu. Zgłoszenie musi zawierać uzasadnienie w przesłanym Formularzu Zgłoszeniowym.
 2. Zgłoszenia przyjmowane są od 16.04.2018 do 23.09.2019 do godziny 16:00 lub do momentu osiągnięcia ilości 70 zgłoszeń kandydatek.
 3. Warunkiem potwierdzonego udziału kandydatki w Plebiscycie jest wypełnienienie i przesłania Formularza Zgłoszeniowego umieszczonego na stronie www.ladybusinessawards.pl
 4. Kandydatki zostaną wybrane bezpośrednio przez Organizatora wg kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Jedna kandydatka w kategorii Nagroda Specjalna zostanie wybrana przez Kapitułę Plebiscytu wg kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem świadomej zgody na udział w Plebiscycie oraz zaakceptowaniem zasad opisanych w niniejszym Regulaminie i zobowiązaniem kandydatki do:

6.1. Udostępnienia informacji bądź kopii dokumentów koniecznych dla przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej i oceny kandydatki zgodnie z kryteriami określonymi w części 3 niniejszego Regulaminu,

6.2. Udzielenia na prośbę Kapituły, w terminie max 4 dni od prośby wysłanej przez Organizatora, dodatkowych informacji bądź uzupełnienia dokumentacji przesłanej organizatorowi Plebiscytu.

 1. Organizator wstępnie weryfikuje otrzymany formularz Zgłoszeniowy pod względem prawnym i kompletności umożliwiającej dokonanie oceny.
 2. Kandydatki spełniające wymogi formalne, Organizator rejestruje jako potwierdzone uczestniczki Plebiscytu i informuje mailowo o potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

& 3. Zasady oceny i wyboru zgłoszonych kandydatek

 1. Kandydatki będą oceniane wg kryteriów:

a) minimum 2 lata prowadzenia nieprzerwanej działalności biznesowej

b) całokształt prowadzenia działalności biznesowej

c) działalność społeczną, prospołeczną lub charytatywną

d) ilość zatrudnionych pracowników/ umów o współpracy

e) osiągnięć na rynku lokalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym (np. wyniki sprzedażowe, certyfikaty, nagrody).

f) przestrzegania wartości w życiu i w biznesie, działań CSR, itp.

g) firma kandydatki przestrzega praw pracowników

 1. Posiedzenia Kapituły są niejawne. Protokoły ze spotkania Kapituły, arkusze ocen zgłoszonych kandydatów i inne dokumenty związane z pracami Kapituły podlegają archiwizacji i przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz. U. 2016, poz.922 ze zmianami).
 2. Kapituła Plebiscytu dokona oceny uczestników zgodnie z kryteriami opisanymi w punkcie 1 oraz zasadami określonymi w Regulaminie Prac Kapituły.
 3. Decyzje Kapituły są ostateczne. Kandydatom nie przysługuje prawo odwołania się od tych decyzji.
 4. Ogłoszenie wyników Plebiscytu, wręczenie wyróżnień oraz nagród odbywa się w trakcie uroczystej gali Plebiscytu Lady Business Awards 2018. Uroczysta gala Plebiscytu w 2018 roku odbędzie się w dniu 26 października 2018 r w Warszawie.

& 4. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Plebiscytu jest dostępny na stronie Plebiscytu www.ladybusinessawards.pl
 2. Dane osobowe uczestników Plebiscytu będą wykorzystywane zgodnie z zasadmi określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celu przeprowadzenia Plebiscytu, wyboru wyróżnionych laureatek i opublikowania ich listy na stronach partnerów Plebiscytu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwić proces weryfikacji kandydatki i udział w Plebiscycie. Każda potwierdzona kandydatka ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
 3. Udział w Plebiscycie i udział w Gali w dniu 26 października 2018 oznacza zgodę na publikowanie wizerunku i korzystanie z danych osobowych przez Fundację Lady Business Awards Business Women Foundation.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Plebiscytu, w tym postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na prawa nabyte ich uczestników. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej www.ladybusinessawards.pl Zmieniony Regulamin staje się obowiązujący w dniu jego publikacji na stronie Plebiscytu.
 5. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Plebiscytu.